Literatura genealogiczno-heraldyczna:

Teoria genealogii, nauki pomocnicze, heraldyka, etymologia, bibliografie, przewodniki archiwalne

Herbarze i monografie ogólne

Literatura szczegółowa - Kresy, Pomorze, Mazowsze, Pomorze, Prusy Wschodnie, Wielkopolska, Judaica

Pomoce geograficzne - wykazy miejscowości, nazewnictwo niemieckie, sieci parafialne, dzienniki ustaw

Spisy urzędników

Uwaga. Korzystając z dawnych herbarzy należy pamiętać, że:

        1. Wiele starszych herbarzy zawiera informacje nie sprawdzone, błędne, a nawet sfałszowane. Jest to wynikiem pracy autorów nad olbrzymią ilością materiału oraz uzyskiwania przez nich nieweryfikowalnych informacji od osób chcącymi dodać splendoru własnej rodzinie. Często jednak i ta sama rodzina w różnych herbarzach została przypisana do różnych herbów.
        2. Wymienienie czyjegoś nazwiska w herbarzu nie oznacza, że współcześnie żyjąca osoba pochodzi od rodziny w herbarzu tym występującej. Wiele pozornie szlacheckich nazwisk z końcówką "-ski" należy do osób pochodzenia chłopskiego lub mieszczańskiego, które nazwisko otrzymały od nazwiska właściciela majątku, w którym mieszkały lub na fali panującej w XIX w. mody na dodawanie do nazwiska właśnie tej końców. Również w okresie PRL powszechne było zmienianie nazwisk „plebejskich” i o brzmieniu niemieckim na nazwiska „szlacheckie” z końcówką „-ski” lub „-ewicz”.